Menu
  • Rp-architektur-efh-bochum-01

  • Rp-architektur-efh-bochum-02

  • Rp-architektur-efh-bochum-03

  • Rp-architektur-efh-bochum-04

  • Rp-architektur-efh-bochum-05

  • Rp-architektur-efh-bochum-06

  Haus K, Bochum

  Haus K, Bochum