Menu
  • Rp-architektur-parkhaus-jahrhunderthalle-01

  • Rp-architektur-parkhaus-jahrhunderthalle-02

  • Rp-architektur-parkhaus-jahrhunderthalle-03

  • Rp-architektur-parkhaus-jahrhunderthalle-04

  • Rp-architektur-parkhaus-jahrhunderthalle-05

  • Rp-architektur-parkhaus-jahrhunderthalle-06

  • Rp-architektur-parkhaus-jahrhunderthalle-07

  Parkhaus Jahrhunderthalle, Bochum

  Parkhaus Jahrhunderthalle, Bochum